אטלס לוד

סטודיו לוד ביקש להבטיח שהסטודנטים יפעילו חשיבה תכנונית אחראית מבוססת מציאות תוך זיהוי מגוון פוטנציאלים, תופעות ומצאים הייחודיים לעיר.

בעזרת סדרה של סדנאות רוחב הסטודנטים נפגשו עם לוד במגוון נקודות מבט פיזיות, כלכליות, קהילתיות, ותרבותיות, ובאמצעות נתונים סטאטיסטיים, חוייתיים, תפקודיים ואישיים, כדי לייצר היכרות רב מימדית עם העיר כולה. כדי לייצר מחוייבות, נמנות ורלוונטיות בעבודות הסטודנטים כחלק אינטגרלי מעבודת מיפוי נתונים למרחב  צברו הסטודנטים שעות שטח לצורך תצפיות והתבוננות על חיי יומיום והמרחב וליצירת מפגשים עם תושבים.

בסדנה הפותחת 'אטלס לוד' עבדו הסטודנטים בזוגות כדי ליצור 52 מיפויים של נתונים ותופעות אותם שאבו ממקורות מידע מגוונים. המיפויים הוצגו בפורום קורסי ותרמו ליצירת גוף ידע 'אובייקטיבי' קולקטיווי רחב על העיר.

במקביל יצרו הסטודנטים מיפויים אישיים סובייקטיביים שעודדו רפלקסיביות למיקומם החיצוני כמתכננים ויצרו נקודת מוצא אינטימית ומעורבת לקראת פעולת ההתערבות התכנונית העתידית.

נתונים יבשים- שטח מסחר מזון אזורי חפיפה מזון 7-7 איזורי תעסוקה סופרפוזיציה1 20- שמות והיסטוריות של שכונות, מורשות ונרטים לפי פילוחים חברתיים_Page_20 מצגת מיפוים_Page_6 מצגת מיפוים_Page_2

הסדנה 'בעקבות תושבים ומקום' נערכה בתמיכת  'החממה החברתית לדיור וקהילה' בהנחיית עורווה סוויטאט – יועץ הקורס לפעילות עם קהילה ובסיוע התושבים הפעילים אביטל בלונדר ועבד שחאדה. הסטודנטים התחלקו לקבוצות של 12 וסיירו בליווי תושבים מקומיים בשכונות שונות בעיר. את רשמיהם עיבדו הסטודנטים בקבוצות של 3 למבעים ויזואליים/חומריים שהוצגו בפורום של כתות הסטודיו  השונות.

בסדנה שסיימה מהלך זה – סדנת 'אם…מה?' – עבדו הסטודנטים בקבוצות של 12 כדי להמשיג דרכי גישה וחלופות ל-8 תרחישים ייעודיים ללוד על בסיס הידע הנצבר. התרחישים היוו כלי לבחינת מגוון עתידים אפשריים לעיר במטרה לייצר מודעות ושקיפות אצל הסטודנטים לקשר בין הנחות יסוד ומטרות תכנוניות ומניפת התהליכים והאפשרויות הפיזיות איתם ניתן לפעול לקראת מימוש  בלוד. התרחישים שנבחנו על ידי הסטודנטים כללו: ׳עיר של מובילויות׳, ׳עיר של בטחון אישי׳, ׳עיר של איכויות חיים׳, ׳עיר של ממשקים חוץ-פנים, ופנים-חוץ׳, ׳עיר של שיכונים – ומגורים פרודוקטיביים׳, ׳עיר של מינוף פוטנציאלים מטרופולינים׳, 'עיר של שיוויון הזדמנויות׳ ו׳עיר של צבירה׳.

תוצרי הסדנאות שימשו את כלל הסטודנטים כמסד אפקטיבי לפרוייקטים שיצרו בציוות של שלשות. המיפויים עומדים בפני עצמם כגוף ידע מפעיל לעיר לוד בעבור הציבור הרחב והרשות המקומית.