Lod’s High School

האם ניתן לתכנן את העיר בצורה המשתתפת באופן פעיל בתהליך התבגרותם של הילדים? יוצרת מרחבת פעיל, עשיר, מחנך ומסקרן ובו בעת מהווה את המקום המוגן לילד?
בשכונה אפופת מיסתורין ומרובת ילדים לשולי העיר העתיקה בחרנו ליישם את העקרונות שפיתחנו לתכנון לילדים. במרכז התכנון רחוב שנמשך מהעיר העתיקה, מטפס לגובה וחוצה את הרכבת, יושב על הרקמה המצטופפת, ועליו פזורה מערכת החינוך המתפקדת כמערכת פתוחה ומשתמשת ברשת העירונית כתשתית חינוכית בלתי נפרדת למערכת הפורמלית.
סטודנטים: ניר פולק ומיכל שביט

למצגת


סגור לתגובות.