The Reformal City

שתי ערים מתקיימות בלוד – לוד של מעלה, העיר הפורמלית, ולוד של מטה, העיר הבלתי-פורמלית. הפרויקט מנסה לזהות את ההזדמנויות במפגשים שבין ערים אלו, ומציע כיצד להשתמש בהן לטובת שתי הערים – האם נוכל להפוך את לוד לעיר רפורמית? הפרויקט מזהה תשתית להזדמנות כאלו בשטח שבין שכונת הסח’ הבלתי פורמלית שבמערב העיר, לרמת אשכול, מרכז העיר העתיק. שטחים מוזנחים רבים באזור זה הנם בעלי הפוטנציאל לגשר על הפער שבין הפורמלי לבלתי-פורמלי בעיר, וליצירת הרפורמלי. ההתערבות מציעה לאמץ את הבלתי-פורמלי כלגיטימי, הנובע מתוך צורך, וכן לאפשר לפורמלי להפרם, באופן ששני הצדדים יתקרבו זה לזה על פי מידת הנוחות והאיכות המתאימה לכל אחד.

סטודנטים: אביעד עמר ועמית קוחן

למצגת


סגור לתגובות.