TRAVELOD

זיהוי לוד כעיר בעלת שדה תעופה על שמה (בעבר) ובעלת קרבה פיזית לשדה התעופה, כאשר בניגוד לציפיות ההכוונה התנועתית בשטח מדלגת על לוד.

בפרוייקט נעשה חיבור מחדש של לוד לאזור שדה התעופה ע”י תכנון מחדש של מערך התנועה וסטרוקטורת הכבישים.

אנו מאמינות שהסטרוקטורה צריכה להיבנות על בסיס צרכי המשתמש בעיר כדי לחזק את תושביה בעזרת קביעת הגרעין כמרחב התנועה וצירי המבטים המכווינים את המשתמש לפירותיה התיירותיים של לוד.

למצגת המלאה

מגישות: אלינה גרדשניק, מור היינריך וסיון ונון


סגור לתגובות.